Stanovy 

Spolek cyklistů Svitavy MIRVA


 

 

I.                 
ZÁKLADNÍ 
USTANOVENÍ


 

 

1. Název:    Spolek cyklistů Svitavy MIRVA.

2. Sídlo:     u. Bezručova čp. 608/18, Svitavy

                  568 02 Svitavy

II.              
POSTAVENÍ  SPOLKU

Spolek cyklistů Svitavy MIRVA (dále jen spolek) je dobrovolným zájmovým spolkem
fyzických a právnických osob se zájmem ocyklistiku.

Spolek je nepolitickou zájmovouorganizací sdružující fyzické i právnické osoby se zájmem o cyklistiku a rozvoj
sportu. Organizuje sportovní aktivity, především se zaměřením na silniční a horskou cyklistiku.

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jejich organizacích.
K zabezpečení svých cílů jedná s orgány samosprávy a státní správy,
jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Spolek je právnickou osobou, zapsanou  do veřejného rejstříku dle Zákona č. 89/2012 SB. - Občanský zákoník.

III.          
CÍL SPOLKU

Samotná činnost spolku je zaměřená na rozvoj cyklistického sportu a cyklistiky
v regionu a to ke splnění těchto základních cílů:

- organizuje cyklistické závody (akce), kde se fyzické
osoby mohou rozvíjet v oblasti výkonnosti cyklistického sportu,

- usměrňuje činnost osob se zájmem o cyklistiku,
spočívající především v informovanosti o sportovních akcích,

- pracuje s mládeží a dětmi, kdy pomáhá
k jejich sportovnímu růstu,

- seznamuje příznivce cyklistiky s technickými novinkami
jízdních kol a jejich příslušenstvím.

IV.          
ČLENSTVÍ

Individuálním členem spolku může být každý občan starší 18-ti
let. Podmínkou členství je bezpodmínečný souhlas se stanovami spolku.

Povinnosti člena spolku:

Člen má právo zejména:


a) podílet se na činnosti spolku,

b) volit do orgánů spolku,

c) být volen od 18-ti let do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
a žádat o jejich vyjádření.


Člen má povinnost zejména:


a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výše bude
schválena v rámci organizační struktury spolku.


Kolektivním členem spolku může být dále i právnická osoba působící na území České republiky.

Každý člen má právo aktivně se podílet na činnosti spolku, být volen do orgánů spolku, vznášet připomínky a náměty
na orgány spolku a osobně se účastnit projednávání jím předložených návrhů.

Titul "čestný člen" je udělován za mimořádné zásluhy pro spolek.

Čestný člen je osvobozen od platby členských příspěvků a má stejná práva a povinnosti jako řadový člen spolku.


V.             
ORGÁNY  SPOLKU

Organizační strukturu tvoří:

1. Valná hromada

2. Výkonný výbor


Valná hromada(VH)


Je nejvyšším orgánem spolku. VH tvoří všichni členové spolku a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů. VH je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech svých
členů VH, svolává výkonný výbor minimálně 1 x ročně, alespoň řádné zasedání VH
se musí uskutečnit vždy v 1. čtvrtletí příslušného kalendářního roku.


Pravomoci VH:


- schvaluje roční účetní závěrku,

- provádí kontrolu hospodaření,

- volí a dovolává jednotlivé členy výkonného výboru,

- odsouhlasí členství dle čl. IV.,

- stanoví výši příspěvků připadajícího na člena,

- navrhuje a schvaluje změny stanov,

- rozhoduje o zrušení členství,

- rozhoduje o zrušení spolku.


Povinnosti VH:


- svolat mimořádnou VH za podmínky, že o to požádá
minimálně 10 % členů VH. Valná hromada je usnášení
schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů
spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje VH
dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.


Výkonný  výbor (VV)


Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá VH.

Výbor má nejméně 5 členů.

Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními VH. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4 x ročně.

Výbor má pravomoci:

- volit ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
hospodáře a revizora hospodaření,

- koordinovat činnost spolku,

- svolávat VH,

- zpracovávat podklady pro rozhodnutí VH,

- rozhodovat o přijetí člena spolku,

- rozhodovat o udělení titulu "čestný člen".


Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho
jménem.

Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

VI.          
JEDNÁNÍ SPOLKU VŮČI TŘETÍM OSOBÁM

Za spolek je oprávněn jeho jménem jednat vůči třetím osobám předseda a v jeho
nepřítomnosti místopředseda VV.


VII.        HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty, příjmy z činnosti při naplňování cíle
spolku a výnosy z majetku spolku. Výdaje jsou určeny zejména pro rozvoj
cyklistického sportu. Hospodaření s majetkem se
řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Kontrolu hospodaření provádí revizor hospodaření a VH.

Za hospodaření spolku odpovídá VV, který každoročně předkládá VH zprávu o hospodaření.

Spolek může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření i smlouvy o využití svého majetku.

VIII.   
ZÁNIK  SPOLKU

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O dobrovolném rozpuštění či
sloučení s jiným spolkem rozhoduje VH. Sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně VH o způsobu majetkového vypořádání.


Ve Svitavách dne 10.12. 2015.